KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


https://platformazakupowa.pl/pn/bursa_ostrow


Informuję, iż na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/505074
prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym Ustawy Pzp  na Sukcesywną  dostawę artykułów spożywczych  dla Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego  w Ostrowie Wielkopolskim

 

 A R C H I W U M


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów  spożywczych dla  Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Załączniki:

Ogłosznie

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik do formularza oferty - pakiet 1

Załącznik do formularza oferty - pakiet 2-10

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej

Wzór umowy - pakiet 1

Wzór umowy - pakiet 2-10

Informacja z otwarcia ofert cz. 1

Informacja z otwarcia ofert cz. 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów  spożywczych dla  Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik do formularza oferty pakiet nr 1

Załącznik do formularza oferty pakiety 2-10

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wzór umowy - pakiet nr 1

Wzór umowy - pakiety nr 2-10

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

 


Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych - przetworów mącznych dla  Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Załączniki:

Formularz oferty

SIWZ

Wzór umowy

Zał. nr 1 do siwz - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 3 do siwz - Kontynuacja polisy

Zał. nr 4 do siwz - Zobowiazanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zał. Nr 5 do siwz - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załączniki do formularza oferty

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Załączniki:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Formularz oferty

SIWZ

Wzór umowy pakiet 1

wzór umowy pakiety 2-10

Zał nr 1 do siwz - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Zał. nr 2 do siwz- Ośw. o przynalezności do grupy kapitałowej

Zał. nr 3 do siwz - kontynuacja polisy

Zał. nr 4 do siwz - Zobowiazanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zał. Nr 5 do siwz - Wykaz części zamowienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załączniki do formularza oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Sprostowanie


 

 


Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ( liczba zadań ? 10 pakietów ) - znak sprawy Bsz01/17

Załączniki:
Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 2

Zestawienie złożonych ofert

Wyniki przetargu

 


 

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejeszej oferty na:

wykonanie usługi przygotowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem
w zakresie termomodernizacji i wymiany oświetlenia dotyczącej projektu ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej? realizowanego przez Powiat Ostrowski.

Załącznik:

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
wykonanie usługi przygotowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem
w zakresie termomodernizacji i wymiany oświetlenia dotyczącej projektu ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej? realizowanego przez Powiat Ostrowski.

Załącznik:

Zawiadomienie

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  ul. Tomczeka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty/udziału w zapytaniu ofertowym na:

wykonanie usługi przygotowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem
w zakresie termomodernizacji i wymiany oświetlenia dotyczącej projektu ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej? realizowanego przez Powiat Ostrowski.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert

Protokół odbioru

  

Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - znak sprawy Bsz 01/16.

 

 

Zmiana terminu składania ofert - oferty należy złożyć do dnia 11.02.2016 r., do godziny 14:00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11.02.2016 r., o godzinie 16:30w Bursie szkolnej im. Stefana Rowińskiego, ul. Tomczeka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (02.02.2016)

Modyfikacja SIWZ (02.02.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)

Wyjaśnienia do SIWZ

 Wynik postępowania nr 1

 Wynik postępowania nr 2