PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

BURSY SZKOLNEJ

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 ROK SZKOLNY

2023/2024

 

WIZJA

Bursa Szkolna to miejsce, które stwarza swoim wychowankom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje swoich podopiecznych do sprostania wyzwaniom w przyszłości.

MISJA

Bursa Szkolna to placówka dbająca o rozwój swoich wychowanków w sferze intelektualnej, emocjonalnej, moralnej i społecznej.

Bursa dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków , przeciwdziała formom patologii społecznej, promuje zdrowy styl życia.

Bursa wychowuje w poczuciu poszanowania wspólnie uznawanych  wartości takich jak: przyjaźń, miłość, bezpieczeństwo, zdrowie.

Bursa jest placówką współpracującą ze środowiskiem lokalnym.

Jest placówką  w której wzajemne relacje wychowawca- wychowanek są oparte na szacunku i życzliwości.

 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 1. Ukształtowanie prawidłowej postawy wychowanka – mieszkańca Bursy Szkolnej.
 2. Ochrona wychowanków przed zagrożeniami.
 3. Pomoc w procesie socjalizacji wychowanków.
 4. Zminimalizowanie czynników ryzyka wpływających na powstawanie zachowań destrukcyjnych.
 5. Umacnianie pozytywnych postaw i działań wśród młodzieży.
 6. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w bursie oraz w najbliższym otoczeniu.
 7. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i talentów.
 8. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.
 9. Aktywizowanie rodziców w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych bursy.
 10. Poszerzanie działań wychowawczych i profilaktycznych placówki o współpracę z instytucjami środowiska lokalnego.
 11. Wdrażanie do poszanowania tradycyjnych, wspólnie uznawanych wartości.

OBSZARY

 1. Organizacja pracy z grupą wychowawczą.
 2. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 3. Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
 4. Wspieranie
 5. Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym.
 6. Współpraca z rodzicami i ze szkołą wychowanka.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

LP.

 

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIZACJI W OBSZARZE

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIAZACJI W OBSZARZE NA DANY ROK SZKOLNY

I

Organizacja pracy z grupą wychowawczą

1. Zaplanowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej
z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki grupy.

2. Zapoznanie lub przypomnienie młodzieży Statutu
i Regulaminu Bursy Szkolnej, zasad P-Poż. i BHP.

3. Założenie lub korekta dokumentacji wychowanka.

4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji grupy.

5. Analizowanie efektów oddziaływań wychowawczych w poszczególnych grupach - ewaluacja pracy.

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie bursy.

7. Prowadzenie dokumentacji „ Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” dla młodzieży
objętej tą pomocą.

8. Zapoznanie wychowanków z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz 
z Planem Pracy Wychowawcy Grupy.

9. Wykorzystywanie w działaniach wychowawczych sposobów  komunikowania się poprzez Messengera  pocztę mail lub inne komunikatory. 

1.Zapoznanie wychowanków
z zaktualizowanymi procedurami postępowania
w sytuacjach szczególnych. Pkt.1 Nadzór

 

II

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia

1.Diagnoza  różnego rodzaju zagrożeń i uzależnień wśród młodzieży.

2. Podejmowanie działań wychowawczych wobec wychowanków przejawiających zachowania ryzykowne.

3. Podejmowanie cyklicznych działań wychowawczych mających  na celu nabywanie przez wychowanków umiejętności radzenia sobie ze stresem, obciążeniami psychicznymi oraz postepowania w sytuacjach trudnych i ryzykownych (warsztaty, konkursy, prezentacje, goście).

Pkt.2 Nadzór

4. Prowadzenie cyklicznych działań z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (warsztaty, konkursy, prezentacje, goście).
Pkt.3 Nadzór

 5. Promowanie wśród wychowanków ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz rozwijania ich aktywności fizycznej. Pkt. 7 MEN

6. Kształtowanie higienicznego i zdrowego stylu życia wśród wychowanków.

7. Kształtowanie postaw ekologicznych

8.Realizacja projektów:

 • Bursowy dekalog ekologiczny
 • Drugie życie mojej szafy
 • Jem mądrze i zdrowo

 

III

Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.

1. Rozwijanie kreatywności wśród wychowanków.

2. Stwarzanie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań , zdolności i talentów
oraz ich wykorzystywanie w pracy wychowawczej
z młodzieżą.

3. Promowanie czytelnictwa wśród wychowanków

1.Prowadzenie działań wychowawczych motywujących młodzież do aktywnego udziału w uroczystościach ogólnobursowych .

IV

Wspieranie wychowanka

1.Realizacja Programu Adaptacyjnego dla wychowanków nowoprzyjętych.

2. Realizacja ogólnobursowego programu
o charakterze  integracyjnym: „Ruszamy razem, będziemy razem”. Pkt.5 Nadzór

3. Rozpoznanie potrzeb i trudności wychowanka oraz jego sytuacji rodzinnej i materialnej.

4. Indywidualna praca z wychowankiem.

5.Wspieranie wychowanka w osiąganiu powodzenia szkolnego.

6. Działalność doradcy zawodowego.

7. Pomoc w sytuacjach kryzysowych wychowanków poprzez działalność bursowego psychologa.

8. Realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z  udziałem psychologa.

9.Systematyczne monitorowanie wykorzystywania przez młodzież czasu nauki własnej oraz frekwencji szkolnej.

10. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

1. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz spotkań
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (arteterapia i socjoterapia zajęciowa). Zgłaszanie przez wychowawców wniosków o objęcie wychowanków indywidualnymi formami pomocy p-p. pkt.4 Nadzór

2. Diagnoza potrzeb rozwojowych wychowanków – ewaluacja działań wychowawczych, uwzględnienie wniosków w programie wychowawczo –profilaktycznym, ewaluacja działań wychowawczych (zespół powołany przez dyrektora bursy).

Pkt.2 MEN

V

Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym

1. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej.

2. Kształtowanie samorządności wychowanków.

3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

4. Kształtowanie nawyków kultury osobistej wychowanków.

5. Podejmowanie zadań aktywizujących młodzież
w działalność społeczną, obywatelską , patriotyczną oraz wolontariacką.

1.Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Pkt.1 MEN

2. Kształtowanie u wychowanka umiejętności krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Pkt.8 MEN

VI

Współpraca z rodzicami i ze szkołami wychowanków.

1.Budowanie prawidłowych relacji w kontaktach
z rodzicami.

2.Wzmacnianie indywidualnych kontaktów
z rodzicami wychowanków.

3.Aktualizowanie zakładki na stronie internetowej bursy do kontaktów z rodzicami.

4. Budowanie współpracy ze szkołami wychowanków.

5. Korzystanie w większym zakresie z technologii cyfrowych w kontaktach z rodzicami – pedagogizacja oraz wsparcie psychologiczne dla rodziców.

6. Organizacja zebrań z rodzicami nowoprzyjętych wychowanków.

7. Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków nowoprzyjętych na podstawie kwestionariusza wywiadu z rodzicami.

1.Kontynuowanie realizacji  godziny
do konsultacji z rodzicem wychowanka .

VII

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1.Kształtowanie odpowiedzialności za wizerunek bursy.

2.Promocja bursy w środowisku lokalnym miasta Ostrowa Wlkp.

3.Współpraca z instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia):

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt,

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych
   Hospicjum Św. Józefa,

- Przedszkole nr. 15,

- Klub Seniora,

- Dom Dziecka w Kaliszu,

- Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wlkp.,

- Ostrowskie Centrum Kultury,

- Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

- Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy.

4. Wykorzystanie w większym zakresie strony internetowej w celu promocji placówki
w środowisku lokalnym  miasta Ostrowa Wlkp.

1. Opracowanie nowych form promocji Bursy Szkolnej
w ramach „Drzwi Otwartych” oraz uaktualnienie materiałów reklamowych placówki.

EWALUACJA

 1. OBSERWACJA
 2. WYNIKI ANKIET
 3. SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE
 4. SPRAWOZDANIA SEMESTRALNE
 5. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA  WYCHOWANKA

W wyniku działań wychowawców grup na podstawie Programu  wychowawczo- profilaktycznego bursy oraz planów pracy poszczególnych grup wychowawczych wychowanek placówki:

 1. Jest odpowiedzialny za ład i porządek w placówce i swoim najbliższym otoczeniu.
 2. Potrafi poddać ocenie swoje zachowanie i postawę.
 3. Prowadzi zdrowy styl życia
 4. Zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia i wpływ używek na własne zdrowie.
 5. Radzi sobie w sytuacji stresu i zagrożenia.
 6. Stosuje w życiu zasad kulturalnego zachowania.
 7. Kultywuje tradycje i obyczaje, kieruje się tradycyjnymi, wspólnie uznawanymi wartościami.
 8. Racjonalnie planuje swój wolny czas.
 9. Jest odpowiedzialny za zdrowie swoje oraz innych
 10. Zna swoje prawa i obowiązki.
 11. Ma świadomość, że w trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dyrekcji , wychowawców i pozostałych pracowników bursy.
 12. Ma świadomość swoich talentów i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w celu